Ředitel / ředitelka příspěvkové organizace

Profil společnosti: Rada Moravskoslezského kraje vyhlašuje KONÁNÍ konkurzního ŘÍZENÍ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052 s 6 měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme: a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo b) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a) s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo c) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 1 rok praxe v sociální oblasti, d) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce, e) občanská a morální bezúhonnost. Nabízíme: Platové zařazení: 12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Místo práce: Dolní Životice - okres Opava Předpokládaný termín nástupu: od 1. 5. 2019, případně dle dohody Písemně zašlete tyto doklady: a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail), b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností, d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců), Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ Přihlášku lze podat v termínu do 25. 2. 2019 včetně, a to: • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 25. 2. 2019), • osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 25. 2. 2019), • datovou schránkou, • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem Adresa: Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí 28. října 117 702 18 Ostrava Název datové schránky: Moravskoslezský kraj Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd Platnost inzerátu končí 25. 2. 2019. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

ID inzerátu : 45484

Kontaktní informace

Email : egrundova@jobsystem.cz
Název společnosti : JOBSYSTEM s.r.o.

Požadované dosažené vzdělání

Vysokoškolské vzdělání

Typ pracovního úvazku

Plný úvazek

Města působnosti

Bruntál, Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava

Obory

Ředitel odboru

Požadované znalosti IT

Excel, Internet (www / e-mail), PowerPoint, Word

Jak zvýraznit tento inzerát ?