Vedoucí oddělení informatiky

Profil společnosti: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle zák. č. 312/2002 Sb. Město Český Těšín – Městský úřad Český Těšín, zastoupený Ing. Evou Kwiczalovou, tajemnicí MěÚ, vyhlašuje podle ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dne 12. 03. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení informatiky. Náplň práce: Zajišťuje řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb vč. pořízení, rozvoje, zavádění do provozu a údržby. Zabezpečuje uzavírání a realizaci smluv s dodavateli v rámci působnosti oddělení informatiky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a příslušnými vnitřními předpisy. Realizuje zavádění eGovernmentu v rámci působnosti města. Požadujeme: Požadavky na uchazeče podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk b) občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR c) splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971) • požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu • ostatní požadavky: o komunikační a řídící schopnosti o samostatnost, zodpovědnost, pozitivní a tvůrčí přístup o schopnost analytického a koncepčního myšlení, flexibilita, schopnost práce v týmu o orientace v problematice ICT v oblasti výkonu veřejné správy vítána o znalost problematiky Informačních systémů veřejné správy (ISVS)vítána o řidičské oprávnění skupiny B vítáno Nabízíme: • platová třída: 12 (podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) • pracovní poměr: na dobu neurčitou • 5 týdnů dovolené • dalších 5 dnů placeného volna nad rámec dovolené • pružnou pracovní dobu • závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele • příspěvek na penzijní připojištění • příspěvek na sport a kulturu formou poukázek • zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele   Místo práce: Český Těšín Termín nástupu: dle dohody Uchazeči na uvedené místo předloží přihlášku + další níže uvedené doklady. Přihláška musí obsahovat: a) jméno a příjmení, titul b) datum a místo narození c) státní příslušnost d) místo trvalého pobytu e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana f) datum a podpis uchazeče K přihlášce nutno připojit tyto doklady: 1) strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech 2) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 3) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 4) lustrační osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 01. 12. 1971) 5) čestné prohlášení ve smyslu § 4odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 01. 12. 1971) Přihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady je nutno doručit do 28. 03. 2019 na adresu: Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, nebo přímo na podatelnu uvedeného úřadu do28.03.2019,15:00hod. Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu. Platnost inzerátu končí 28. 3. 2019. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

ID inzerátu : 45878

Kontaktní informace

Email : egrundova@jobsystem.cz
Název společnosti : JOBSYSTEM s.r.o.

Požadované dosažené vzdělání

Vysokoškolské vzdělání

Typ pracovního úvazku

Plný úvazek

Města působnosti

Bruntál, Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava

Obory

Ředitel odboru

Požadované znalosti IT

Excel, Internet (www / e-mail), PowerPoint, Word

Jak zvýraznit tento inzerát ?